Latest Posts

ปลอมหนังสือมอบอำนาจ

ปลอมหนังสือมอบอำนาจ เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหรือไม่

คำถาม ปลอมหนังสือมอบอำนาจ เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ […]
judges-gavel

กรณี ” ฆ่าคนแล้วเอาทรัพย์ไปจากศพ ” ผิดลักทรัพย์หรือไม่

กรณี ” ฆ่าคนแล้วเอาทรัพย์ไปจากศพ ” ผิดลักทร […]
รับสภา

สัญญารับสภาพหนี้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ?

คำถาม สัญญารับสภาพหนี้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ ? คำตอบ […]
ขายฝาก

ไถ่สัญญาขายฝากหลังครบระยะเวลาโดยไม่มีหนังสือ เป็นการขยายระยะเวลาไถ่หรือไม่

คำถาม การที่จําเลยรับชําระเงินค่าสินไถ่ที่ดินที่ขายฝากห […]
หลอกลวง

หลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประชาชนมีความผิดหือไม่

หลอกเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผิด 341,188   นะครับ คำ […]
ฟ้องชู้หย่า

ตกลงหย่ากันในศาลตามสัญญาประนีประนอมในศาล ฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนได้หรือไม่

คำถาม ตกลงหย่ากันในศาลตามสัญญาประนีประนอมในศาล ฟ้องชู้เ […]
กระทำชำเรา

การกระทำชำเราตามกฎหมาย หมายถึงอะไร ?

คำถาม การกระทำชำเราตามกฎหมาย หมายถึงอะไร ? คำตอบ  […]
จำเลย

ศาลยกฟ้องจำเลยในคดีอาญา ถือเป็นหลักฐานว่าโจทก์ฟ้องเท็จหรือไม่

คำถาม ศาลยกฟ้องจำเลยในคดีอาญา ถือเป็นหลักฐานว่าโจทก์ฟ้อ […]